Fri. May 24th, 2024

Moggasni Gandoota Bulchiinsa Magaalaa Fiichee Magaa Ganamaatti Akka Deebi’u Murtaa’e

“Moggaasni Maqaa Gandoota Magaalaa Fiichee kan duriitti deebi’uun nu gammachiiseera” Jiraattota Magaalichaa

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Moggaasni maqaa gandoota Magaalaa Fiichee kan duriitti deebi’uun kan isaan gammachiise ta’uu jiraattootni magaalichaa ibsan.
Bulchiinsi Magaalaa Fiichee dhimmoota duudhaafi eenyummaa Oromoo calaqqisiisan magaalicha keessatti babal’isuuf hojjechaa jiraachuu beeksise.
Sirnoonni gita bittaa waggaa dheeraaf biyya kana bulchaa turan eenyummaafi duudhaa Oromoo balleessuuf dhimmoota xiyyeeffannoon irratti hojjechaa turan keessaa tokko maqaa magaalotaa jijjiiruu ture.


Gandoota magaalaa Fiichees carraan kun kan mudate yoo ta’u, yeroo ammaa bulchiinsi magaalichaa moggaasa maqaa gandoota magaalichaa maqaa ganamaafi haala eenyummaa Oromoo ibsuu danda’uun moggaasuu danda’eera.


Kanaanis jiraattotni magaalichaa hedduu gammaduusaanii himan. Moggaasni maqaa kanaas qorannoo yeroo dheeraaf taasifameen kan argame ta’uu kan ibsan ittigaafatamaan Waajjira Aadaafi Turiizimii Magaalaa Fiichee, Obbo Kumaa Dheeressaa, “Maqaa ganamaa bakka argannetti isumaan akka waamamu taasisuun bakka maqaa ganamaa argachuu hindandeenyitti immoo haala teessuma lafaarraa ka’uun moggaasne” jedhan.


Kantiibaan magaalaa Fiichee Obbo Kifluu Kabbadaa bu’aa qorannoon argamerraa ka’uun Mana maree maagaalichaan moggaasa maqaa gandoota kanneen ragga’ee hojirra akka oolu taasiisne jedhan.
Maqaan gandoota magaalichaa afranis yeroo ammaa kana gandi duraan 01 jedhamee waamamu Ganda Gaaraa, 02 – Ganda Burqaa Goraa, 03 – Ganda Caffee akkasumas Gandi duraan 04 jedhamee waamamu amma ganda Diida Heexoo jedhamee akka waamamuu qabu ta’eera jedhan Obbo Kifluun.
Gara fuula duraattis, wantoota duudhaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisiisan magaalicha keessatti babal’isuuf hojjechaa jiraachuu ibsuusaanii OBN gabaaseera.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply