Sat. May 25th, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

INSAn barsiisaa Yunvarsiitii Dambidoolloo tibbana diroonii hojjate ‘nan deeggara’ jedhe

Barsiisaa Yunvarsiitii Dambidoolloo kan ta’e Amaanu’eel Baalchaa diroonii ofiisaatii hojjete balaliisuun erga milkaa’e haalan jajamaa ture.
Amaanu’eel erga yaalii balal’iinsaa gaggeeessuun milkaa’een booda af-gaaffii BBC waliin taasiserratti, ‘dirooniin kuni galma kiyya miti, gara galma kiyyaatti ce’uuf namoota amansiisufan hojjedhe’ jedhee ture.
Milkaa’inaafi kaka’umsa barsiisaan kuni qabu hubachuun Ejensiin Nageenya Neetwokii Odeeffannoo (INSA)n barsiisaan kuni gaggeessitoota Yunvarsiitii Dambidoolloo waliin ta’uun waajjira muummee isaa akka daawwatan, akkasumas akkaataa deeggaran irratti mari’atan.

Dhaabbatichi odeeffanoo fuula Feesbuukii isaarratti baaseen, Hoji-gaggeessaan INSA Dr Shumatee Gizaawu dargaggoo diroonii hojjechuun milkaa’e, Amaanu’eel Baalchaaf deeggarsa humna namaafi meeshaa kennuudhaan karoorri isaa akka milkaa’uuf akka tumsan himan.
Amaanu’eel kaayyoon isaa xiyyaara namoota lama baatu hojjechuuf akka hojjetu himee ture.
INSA’n hojii isaa kana arguun deeggarsaa fi hamilee argatetti hedduu akka gammade Amaanu’eel BBC’tti himeera.
“Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Maaliifi yoo jette; mul’ata kiyya bira gahuudhaaf baayyee na fayyada.
Meeshaaleen hojii kiyyaf na barbaachisan biyya keessa waan hin jirreef baayyeen rakkadha ture.
Amma karaa isaanii naaf salphata. Ana qofa osoo hin taane, gaggeesitoonni yunvarsiitii keenyaas baaayyee gammadani” jedha.

INSAn fuula duraaf Yunvarsiitii Dambidoolloo waliin ta’uun workishooppii Roobootiksii fi xiyyaarota nam-maleessaa keessatti hojjetaman banuudhaaf bulchiinsa Yunvarsiitii Dambidoolloo waliin mariyachuu himame.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply