Tue. Jul 16th, 2024

Simmintoon gabaa bilisaan akka gurguramu murtaa’e

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Omishni simmintoo gabaa bilisaan akka gurguramu murtaa’uu Ministeerri Daldalaa fi Walitti Hidhamiinsa naannawaa ibse.

Gatii Simmintoo murteeffame

Ministir Deetaan Ministeerichaa Obbo Tashaalee Ballihuu ibsa miidiyaaleef kennaniin qajeelfamni gurgurtaa simmintoo duraanii jijjiiramuu ibsan.

Qajeelfama fooyyeffameen raabsitootaa fi gurgurtoota qinxaaboo filachuun gahee warshaaleeti jedhan.

Oomishtummaan warshaalee hanga dabalutti gatiin gurgurtaa simmintoo baatii ja’aan yeroo tokko ministeerichaan kan murtaa’u ta’uu ibsaniiru.

Mootummaan bittaa fi gurgurtaa oomishichaa keessaa kan ba’e yoo ta’u, qajeelfama fooyya’een gurgurtaan omishichaa nagahee malee akka hingaggeffamne to’annoo ni taasisa jedhaniiru.

Gabaa oomishichaaf eeyyaamni daldalaa seeraa qabeessii fi nagaheen murteessaa ta’uu eeraniiru.

Warshaaleen tokko tokkos dirree waliin gahiinsa isaanii bal’isuun fedhii raabsitoota filachuu akka qaban ibsamee, har’arraa eegalees bittaa fi gurgurtaan oomishaa simmintoo to’annoo fi hordoffii malee gabaa bilisaan kan gurguramee bitamu murtaa’uu himaniiru.

Konkolaataan kamuu simmintoo fe’ee warshaa ba’uu sandaa bakka ga’umsaa qabaachuu akka qabus hubachiisaniiru.

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply