Mon. Jul 22nd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

“Irreechi Hora Finfinnee nagaan kabajamee xumuramuun milkii olaanaadha.” Ob. Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ummanni Oromoo ummata guddaa, aadaa, duudhaafi safuu isaa eeggatu waan ta’eef Irreechi mallattoo nageenyaa, araaraa, dhiifamaafi tokkummaa ta’uu mirkaneessee jira.

Ayyaanni kun miidhagaafi hawwataa ta’ee safuufi safeffannaa isaa eeguun duudhaa obbolummaa sabaaf sablammoota gidduutti dagaagsuu karaa danda’uun kabajamee xumuramuu isaatiif uumaaf galata galchaa qaamoleen milkaa’ina sagantichaaf gumaachitan hunduu galatoomaa jechuun barbaada.

Abbootiin Gadaafi Haadholiin Siinqee Aadaa Oromoo tiksitanii akkuma asiin geessan har’as ummata Oromootti tokkummaafi jaalala horuun Irreechi Hora Finfinnee milkiin akka xumuramu waan taasiftaaniif galanni keessan guddaadha.

Qeerroofi qarreenis uffata aadaan faayamtanii ayyaanichaaf miidhagina addaa dabaluun kabajuu cinatti nageenya ayyaanichaa eegsisuu danda’uu keessaniin nu boonsitanii jirtu, horaa bulaa isiniin jechuun fedha.

Jaarattoota magaalaa Finfinnee miira obbolummaafi jaajalaan guutameen irreeffattoota bakka garaa garaatii dhufan hunda simachuun keessummeessitanii hanga xumuraatti tumsa barbaachisaa taasisuun kabaja ummata Oromoof qabdan waan agarsiiftaniif kabajatu isiniif mala.

Hundaa ol qaamolee nageenyaa federaalaa, Oromiyaafi Magaala Finfinnee akkasumas hooggansa sadarkaan jirtan hundi hojii qindoomina olaanaan hojjettaniin kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee waan milkeessitaniif galata guddaa qabdu.

Miidiyaaleen biyya keessaafi alaa ogummaa keessaniif amanamtanii ayyaana aaddaa miidhagaafi hawwataa kana ijaafi gurra ummata addunyaan geessan maqaa ummata Oromootiin galata guddaan siniif galcha.

Dhumarratti Irreechi Hora Har-Sadees akkuma Irreecha Hora Finfinnee karaa tasgabbii qabuun, bifa duudhaafi aadaa keenya madaaluun akka kabajamu qaamoleen hundi tumsa barbaachisaa hunda akka gootan dhaamsa dabarsaa, barri bara milkiifi badhaadhinaa, ayyaanni ayyaana gaarii akka nuuf ta’u maqaa kootiifi Maqaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin waamicha koon dhiyeessa.

Oromiyaa ni ijaarra!
Itoophiyaa ni utubna!
Gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina!
Waaqayyos nu gargaara!

Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Fulbaana 21/2015
Finfinnee

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply