Tue. Jul 23rd, 2024

Click gochuun Google News irratti Nu hordofaa

Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaaduu (Waddi Naccoo) lubbuun isaanii tasa darbuun dhagahame


Lola Tigraayitti jalqabe hordofee hidhaa irra kan turan Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaaduu sababii ammatti hin beekmaneen lubbuun isaanii darbeera.
Maqaa qabsoo Waddii Naccoo jedhamuun kan beekaman namni waraanaa kun Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa keessatti hoogganaa Olaanaa Qajeelcha saayibarii Elektironiksii Kominikeeshinii ta’un tajaajilaa turan.


Qondaalli waraanaa kunis guyyaa Wiixataa A.L.I Ebla 24, 2014 sababa hanga ammaatti hin beekamneen lubbuun isaanii darbuu miseensoonni maatii, abukaatoon isaanii akkasumas Manneen Amala Sirreessaa Federaalaa BBC’f mirkanesseera.
Komishiniin Manneen Amala Sirreessaa Federaalaa mana amala sirreessaa Qaallitti eegumsi cimaan taasifamuufitti gaafa Wiixata ganama sa’aatii 3:30 irratti ”haati warraafi mucaan isaanii waamsisanii osoo odeessaa jiranii tasa kufuu isaanii” ibseera.


Kana hordofee yeroosuma maatii isaanii waliin gara mana yaalaa geeffamaniis lubbuun isaanii kan darbe ta’uu Komishiniin Mana Amala Sirreessaa Federaalaa ibseera.
Sababi du’a Meejar Janaraal Gabramadihin maal akka ta’e baruuf reeffi isaanii qorannoo dabalataaf gara mana yaalaa geeffamuu komishinichi beeksiseera.


Maatiin maal jedhu?
BBC’n haadha warraa Meejar Janaraal Gabramadihiin bilbilaan dubbisuuf yaalii kan taasise yoo ta’u, isaan dubbachuu waan hin dandeenyef obboleettiin isaanii Aadde Atsada duuti Janaraalichaa dhugaa ta’u mirkaneessaniiru.
Janaraalichi mana hidhaa Qaallittii itti hidhamanii turaniitti lubbuun isaanii darbuu mirkaneessanii, sababa maaliin akka du’an akka hin beekne dubbataniiru.
”Eeyyee, har’a ganama lubbuun isaa darbe. Achuma mana hidhaa Qaallittiitti lubbuun isaa darbe,” jechun Aadde Astadan himaniiru.
Kana dura janaraalichi dhukkubsatanii akka hin beekneefi fayya qabeessa akka turan himan.
Abukaatoon janaraalichaa BBC’n dubbise har’a beellama akka qabaniifi sababa ayyaanaatiin beellama borutti dabarfame eegaa akka turan himan.
Dabaluunis, maamilli isaanii kun gaafa Kamisaafi Jimaata darbe yeroo isaan argan fayyaa guutuu kan qaban ta’u ibsan.
Dubbii Himaan Komishinii Manneen Amala Sirreessaa Federaalaa Obbo Garramaw Ayyaaloo ”dhuguma[janaraalichi] lubbuun isaanii darbeera. Maatii dubbisaanii turan.
”Haadha warraafi mucaa isaanii waliin osoo haasa’aniiti akka tasa kan kufan. Maatiin walumaan ta’un gara mana yaalaa osoo geeffamaa jiranii lubbuun isaanii darbe,” jechuun BBC’f himaniiru.
Sababni du’a isaanii maali jedhamanii kan gaafataman Obbo Garramaw ”ragaa mana yaalaa eegaa jirra” jechuun sababni maal akka ta’e akka hin beekne himaniiru.
M/Janaraal G/Madiin eenyudha?
Qondaalli waraanaa kunis dura Kutaa Waraanaa Ag’aazii jedhamu ajajaa turan.


A.L.I bara 1975 irraa eegalee qabsoo ummanni Tigraay mootummaa Dargii aangoorraa buqqisuuf taasisaa turetti kanneen dabalamani hirmaachaa turan keessaa tokko turan.
Yeroo waraana Itiyoo – Ertiraa ajajaa Kutaa Waraanaa 21ffaa ta’un adda waraanaa Gamaahiloo jedhamutti duula Tsahaay Gibaat, Sambal, akkasumas Baadimma qondaaltoota waraanaa ajajan keessaa tokko akka tahan himama.
Kanaan ala komaandoo Ag-aazii ta’un lola Somaaliyaatti al-Shabaab loluuf taasifame keessa qooda fudhataniiru.


Erga Somaaliyaatii deebi’animmoo kutaa waraanaa Makaanaayizdii jahaffaatti hoogganaa koollejjii waraanaa Hibrat turani.
Meejar Janaraal Gabramadihiin Ministirri Muummee Abiy Ahimad gara aangootti osoo hin dhufiin dura ajajaa Kutaa Waraanaa Ag’aazi jedhamu hoogganaa turan.
Yeroo Raayyaa Ittisa Biyyaatti hoogganaa Qajeelcha Saayibarii Kominikeeshinii Elektironiksii ta’un tajaajilanitti qunnamtii raadiyoo Izzii Kaabaa waliin ture akka adda citu godhaniiru jedhamanii himataman.
Kanaanis, dhimma isaanii mana hidhaa keessa ta’anii hordofaa turan.
Waraana waggaa darbe Tigraayitti eegaleen aangawoota waraanaa biyya ganuun himataman keessaa Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaaduu tokkodha.


Ga’umsa waraanaa olaanaa akka qaban kan himamuuf janaraalichi Koollejii Istaaf Komaanditti hooggansaafi saayinsii waraanaan digirii jalqabaa qabu.
Meejar Janaraal Gabramadihiin Fiqaadu bultii ijaarratanii abbaa ijoollee sadii turan.

Maddi: BBC News Afaan Oromoo

Nu hordofaa:

Telegram: https://t.me/ethiopianstoday

Facebook: https://www.facebook.com/ethiopianstoday

Twitter: https://twitter.com/ethiopianstoday

Instagram: https://www.instagram.com/ethiopianstoday1

Pinterest: https://www.pinterest.com/ethiopianstoday

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIrX01_lArhwsjDrt6dl5-w

 

Leave a Reply